Informace

„My, vedoucí Zeměpisné společnosti a naši předchůdci, vychováváme brněnské děti již více než šedesát let. Navazujeme na bohaté tradice a víme, že pro děti je důležité potkat dobré přátele, užít si hry, nevšední zážitkyi naučit se práci. Děláme maximum proto, abychom toto dětem poskytli.“

Matouš Procházka, vedoucí Zeměpisné společnosti


Jsme brněnská pionýrská skupina zaměřená na turistiku a celoroční práci s dětmi. Založili ji děti a vedoucí, kteří v létě 1953 absolvovali 1. výzkumnou expedici v Prudké u Doubravníku.

Hned po založení získala Zeměpisná společnost (ZS) svůj vlastivědný charakter. Byly sepsány Stanovy ZS a Pochodové zvyky, jimiž se řídí každý „zéesák“. Dokonce máme svou vlastní píseň. Přestože lidé v ZS se během doby mění, to, z čeho naše skupina vychází se nemění. Spojuje nás láska k přírodě, touha poznávat naši zem, potřeba dobrých a věrných kamarádů.

Složení Zeměpisné společnosti

Zeměpisná společnost má v současné době čtyři oddíly. Každý oddíl se skládá z vedoucího oddílu, několika instruktorů a dětí ve věku 6 až 15 let.

Náplní činnosti oddílu během roku jsou oddílové schůzky jednou týdně v naší klubovně, oddílové výlety, výpravy, celozéeskové pochody, akce PTO (soutěže) i akce s rodiči. Naše klubovna se nachází ve Středisku volného času Lužánky v Brně.

Dohromady máme nyní přes 100 stálých členů a přes čtyři sta takzvaných dopisujících členů (kteří už dříve dosáhli hodnosti vlastivědce) – to lidí, kteří navštěvovali ZS a svoji aktivní činnost již ukončili. Tito jsou pak zváni každých pět let na Ples ZS a jiné akce, který se koná při příležitosti výročí založení ZS.

O činnosti oddílů

Během roku se jednou týdně scházíme na oddílových schůzkách, kde si děti zahrají různé hry a část schůzky se věnují plnění zkoušek, tzv. minim. Povinností každého člena ZS je plnit si minima, která mu přísluší podle dosažené hodnosti. Noví členové si nejprve plní jednoduchou nováčkovskou zkoušku. Dále následuje plnění minim cestovatele, vlastivědce, lektora a nakonec vedoucího, která jsou předpokladem pro to, aby se členové mohli stát vedoucími ZS.

Kromě oddílových schůzek chodíme jednou za čtrnáct dní na jednodenní výlety a pořádáme společné vícedenní výpravy. K tradičním akcím patří Podzimní pochod, zimní lyžování zvané Zimní expedice, Jarní pochod, Květnový pochod a samozřejmě letní stanový tábor nazývaný Letní expedice, která se občas střídá s pochodovou expedicí. Na těchto vícedenních výpravách tedy cestujeme s batohem na zádech a poznáváme tak krásu naší země. Spíme podle charakteru ročního období buď pod stany, nebo si zajistíme na spaní tělocvičnu některé školy, klubovnu domu dětí apod.

Historie Zeměpisné společnosti „PCV“

O celé historii naší pionýrské skupiny se lze dočíst ve sborníčcích vydávaných k oslavě založení. Tyto sborníčky se vydávají pravidelně od založení skupiny až do současnosti. Přečíst si je můžete  na našich stránkách na tomto odkaze https://www.zeeska.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/ .